واحد طراحی و توسعه وب سایت 102
واحد سئو105
واحد تولید سامانه های اداری 104
واحد اجرای شبکه های وایر و وایرلس 103